Algemene gebruiksvoorwaarden

Welkom op jaimy! Door het gebruik van dit platform en de daarop beschikbare of daarmee verwante tools, aanvaardt u de volgende Voorwaarden, daaronder begrepen de voorwaarden die beschikbaar zijn via hypertekstlink, en de principes van jaimy. De term'Voorwaarden' omvat onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden "dienstverlener" en de algemene voorwaarden "dienstaanvrager".

U vindt de Algemene Voorwaarden voor aanvragers, die van toepassing zijn op elke persoon die een dienst aanvraagt, ook terug op de website.

Tot slot gelden de Algemene Voorwaarden voor de dienstverleners voor iedereen die als dienstverlener op jaimy is geregistreerd; zij kunnen bijgevolg hun diensten aanbieden op het platform en op aanvragen ervan reageren.

jaimy is een naamloze vennootschap onder de Belfius-groep, met hoofdzetel op Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, met btw-nummer BE0699.693.365

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van jaimy.be. jaimy behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op elk ogenblik, informatie toe te voegen, te wijzigen, bij te werken of te verwijderen.

1. Definities

1.1. Voor de toepassing van onderhavige Voorwaarden hebben onderstaande termen respectievelijk volgende betekenis ( waarbij verwijzingen naar het enkelvoud eveneens een verwijzing naar het meervoud impliceren):

 • jaimy: het portaal dat toegankelijk is via www.jaimy.be.
 • Opdracht: een beschrijving van taken of van een dienst tegen vergoeding door een Dienstverlener op verzoek, via jaimy, van een dienstaanvrager.
 • Dienstaanvrager: een op jaimy.be geregistreerd Gebruiker of ieder geldig geregistreerd natuurlijk of rechtspersoon die via jaimy een Opdracht aanvraagt. In het kader van de uitvoering van een Opdracht wordt hij beschouwd als een medecontractant van de Dienstverlener.
 • Prijsvoorstel: een niet-bindende prijsindicatie voor de uitvoering van een werk of het verrichten van een dienst, zoals omschreven in de Opdracht.
 • Gebruiker: eender welke (al dan niet geregistreerde) bezoeker van jaimy ongeacht het een natuurlijk of rechtspersoon betreft.
 • Dienstverlener: ieder natuurlijk of rechtspersoon die in het kader van zijn professionele activiteiten geldig op jaimy is geregistreerd om voor het uitvoeren van een Opdracht Prijsvoorstellen te kunnen doen. In het kader van de uitvoering van een Opdracht wordt hij beschouwd als een medecontractant van de Dienstaanvrager.
 • Handeling: door een Dienstverlener in het kader van het gebruik van jaimy gestelde daad of handeling, bijvoorbeeld om als Dienstverlener te reageren op Opdrachten, een Prijsvoorstel te doen.
 • Gedragscode: de code zoals verderop onder artikel 5 beschreven.

2. Contactgegevens

Contact opnemen met jaimy kan als volgt: info@jaimy.be

3. Gebruik en functies van jaimy

3.1. Gebruikers kunnen via jaimy:

 • de door de Dienstverlener voorgestelde prijzen en beknopte beschrijvingen van de Opdrachten ontvangen;
 • de eventuele evaluaties van Dienstaanvragers over Dienstverleners na uitvoering van een werk of dienst die in een Opdracht staat beschreven raadplegen
 • de gegevens van Dienstverleners gebruiken
 • de bijzonderheden van Opdrachten raadplegen;
 • een Dienstverlener evalueren na uitvoering van een werk of dienst die in een Opdracht staat beschreven.

3.2. De in onderhavig artikel bedoelde beoordeling kan een korte omschrijving omvatten van het werk dat de Dienstverleners hebben geleverd. De Dienstverleners evenals de Dienstaanvragers aanvaarden uitdrukkelijk dat deze beoordeling openbaar is voor alle Gebruikers, en dat bepaalde identiteitsgegevens die zij bij registratie hebben meegedeeld, worden gepubliceerd in het kader van deze beoordeling (m.n. (1) (a) de familienaam en de eerste letter van de voornaam van de Dienstaanvrager, en (1) (a) de familienaam en de eerste letter van de voornaam van de Dienstverlener, of (b) de benaming en de handelsnaam, en (2) het adres van de vennootschapszetel en de eventuele vestigingsplaats van de Dienstverlener).

3.3. Dienstverleners kunnen via jaimy:

 • de bijzonderheden van Opdrachten raadplegen;
 • zich aanbieden aan een Dienstaanvrager door een Prijsvoorstel over te maken voor de uitvoering van een werk of dienst die in een bepaalde Opdracht wordt beschreven;

3.4. De Dienstaanvragers kunnen evaluaties plaatsen op jaimy.

3.5. jaimy kan niet garanderen dat het jaimy portaal constant online zal zijn, maar stelt alles in het werk om downtime van het systeem te vermijden. Downtime wegens onderhoud van de server, updates, pannes van communicatienetwerken enz. is uiteraard onvermijdelijk.

3.6. jaimy behoudt zich het recht voor om alle informatie die zij op het jaimy portaal/website publiceert te wijzigen, te corrigeren of te actualiseren.

4. Aansprakelijkheidsbeperkingen

4.1. De Dienstaanvragers en de Dienstverleners kunnen via jaimy met elkaar in contact komen en kennis nemen van de voorwaarden van de respectieve Opdrachten waartegen zij een werk of dienst willen uitvoeren. jaimy heeft als websitehost enkel een middelenverbintenis. De Gebruiker, de Dienstverlener, de Dienstaanvrager aanvaarden dat hun bezoek aan en gebruik van de website van jaimy en de daarmee verbonden pagina's uitsluitend op eigen risico geschieden. De informatie die op deze internetsite en de pagina's daarvan wordt verstrekt, mag niet worden beschouwd als advies van welke aard dan ook, en meer bepaald als advies betreffende investeringen, fiscale of juridische kwesties. jaimy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content of de Handeling (of het uitblijven van Handelingen) van Dienstverleners of Gebruikers, noch voor de diensten die deze laatsten aanbieden. De Dienstaanvrager en de Dienstverleners erkennen dat jaimy geen uitzend- of betalend outplacementkantoor is, noch enig andere type privé-tewerkstellingsbedrijf.

4.2. jaimy komt op geen enkele wijze tussen in de overeenkomst of transactie die de Dienstverlener en de Dienstaanvrager sloten, noch in de communicatie tussen de Dienstaanvragers en de Dienstverleners. jaimy komt niet tussen in de eventuele contractuele relatie tussen de Dienstverlener en de Dienstaanvrager. Contractuele relaties worden enkel en alleen tussen die laatsten gesloten. De twee partijen (Dienstaanvrager en Dienstverlener) die een overeenkomst sluiten zijn als enigen verantwoordelijk voor de bewaring van hun documenten en overeenkomst. In dit verband wordt erop gewezen dat het interne e-mailsysteem van jaimy zich niet leent voor het bewaren van bedoelde documenten. jaimy wijst dan ook iedere aansprakelijkheid hiervoor af.

4.3. In het kader van het gebruik van jaimy treedt jaimy nooit op als borg, sterkmaker, vertegenwoordiger, agent, lasthebber, volmachthebber, principaal, vennoot of werkgever van een Dienstverlener of Dienstaanvrager.

4.4. De Dienstverlener en de Dienstaanvrager die samen een overeenkomst sluiten verbinden zich ertoe jaimy te vrijwaren van elke rechtsvordering die een Dienstaanvrager of een Dienstverstrekker tegen jaimy kan instellen als gevolg van een geschil over de totstandkoming en de interpretatie van of het contract dat de Dienstaanvrager en een Dienstverlener sloten. In geval van conflict met een of meerdere Gebruikers, Dienstaanvragers en Dienstverleners ontheffen die jaimy van willekeurige, klachten, vorderingen en (rechtstreekse en onrechtstreekse), gekende en ongekende, voorzienbare en onvoorzienbare, geopenbaarde en niet geopenbaarde schade in het kader van of op welke wijze dan ook verbonden met een dergelijk conflict.

4.5. De informatie die via jaimy over de Vakman en de Opdrachtgever kan worden geconsulteerd, wordt louter voor eigen rekening en op eigen risico van de respectieve Vakman en Opdrachtgever die de informatie via jaimy doorgaf ter beschikking gesteld. jaimy kan de identiteit die elk van de Dienstaanvragers en elk van de Dienstverstrekkers opgaven niet waarborgen en waarborgt die ook niet. jaimy controleert de door hen overgemaakte Contactgegevens niet en kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

jaimy en haar medewerkers (daaronder begrepen de personeelsleden en bestuurders) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van jaimy en voor de juistheid van de informatie op jaimy, m.a.w. voor (1) de inhoud van de Opdrachten, en (2) de informatie die op het interne e-mailsysteem van jaimy wordt uitgewisseld. Verder kunnen jaimy en haar medewerkers (daaronder begrepen de personeelsleden en bestuurders) niet aansprakelijk worden gesteld voor (1) (a) de kwaliteit of solvabiliteit van de Dienstaanvragers of Dienstverleners, (b) de rechtmatigheid of veiligheid van de werken of diensten beschreven in de Opdrachten, (c) de kwaliteit, de volledigheid of de wijze van uitvoering van de werken of diensten ondernomen door de Dienstverleners, (d) de tijdige en/of volledige betaling van de Dienstverleners door de Dienstaanvragers; of voor (2) de geschiktheid van het interne e-mailsysteem van jaimy voor alle communicatie met het oog op het opstellen van contracten of het aantonen van het bestaan ervan.

4.6. jaimy waarborgt op geen enkele wijze dat de Dienstverleners voldoen aan de wettelijke eisen (daaronder begrepen de vestigingsvereisten en de vereisten betreffende het uitoefenen van of de toegang tot gereglementeerde beroepen). De rubrieken waaronder de Dienstverleners worden vermeld, zijn geen garantie of aanwijzing dat de betreffende Dienstverleners over de vereiste certificaten en/of vergunningen beschikken om de werkzaamheden of diensten vermeld onder die rubriek uit te voeren of te verstrekken. Alle informatie over de Dienstverleners die aan de Gebruikers, de Dienstaanvragers (bijvoorbeeld, zonder zich daartoe te beperken: inlichtingen inwinnen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, Ondernemingsloketten, Belgisch Staatsblad, enz.) is louter informatief. jaimy toont enkel informatie van derden. De Dienstaanvragers moeten inlichtingen over de betreffende Dienstverleners inwinnen.

4.7. jaimy en haar medewerkers (daaronder begrepen de personeelsleden en bestuurders) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor willekeurige schade als gevolg van een tekortkoming in de informatie, de bestanden, de links of de internetsites die op jaimy toegankelijk zijn of door deze laatste worden verstrekt. jaimy adviseert de Gebruiker om een antivirusprogramma en een firewall te gebruiken.

4.8. Onder bepaalde rubrieken toont jaimy hyperlinks naar content die uitgaat van derden of naar websites die door derden worden beheerd. jaimy is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze content, noch van deze websites. Evenmin kan worden gesteld dat jaimy deze websites of de content daarvan goedkeurt, publiceert of toelaat. Bijgevolg zijn de beheerders van deze sites als enige aansprakelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de producten en diensten die ze op hun website voorstellen.

4.9. jaimy behoudt zich het recht voor om de servers waar ook ter wereld te gebruiken of om de gegevens overal ter wereld op te slaan. Wanneer jaimy voor de verwerking van de Gebruikersgegevens beroep doet op een onderneming buiten de Europese Economische Ruimte, vergewist jaimy zich ervan dat die onderneming dezelfde garanties op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens biedt als binnen Europa. jaimy is niet verplicht om de Gebruikers, de Dienstverleners of de Dienstaanvragers actief te informeren over wijzigingen op dat vlak; zij worden geacht de site van jaimy regelmatig te raadplegen om zich daarover te informeren.

4.10. Voor de eventuele intellectuele eigendomsrechten verwijzen we naar de desbetreffende bepalingen verderop in dit document.

4.11. jaimy behoudt zich het recht voor de profielen te schrappen van Dienstverleners die onderhavige Voorwaarden en de regelgeving niet naleven en jaimy daardoor blootstellen aan schade, inclusief reputatieschade. Van jaimy kan in geval van schrapping van gebruikersaccounts geen schadevergoeding worden verlangd. jaimy geeft de reden voor het schrappen van een Gebruikersaccount op, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld of een vergoeding verschuldigd is.

4.12. In de veronderstelling dat jaimy toch aansprakelijk wordt gesteld, bedraagt de schadevergoeding in geen geval meer dan 150 EUR en mag die in geen worden uitgekeerd voor onrechtstreekse nadelen van welke aard dan ook (verlies van kans op een premie, enz.).

5. Doelgroep en Gedragscode

5.1. Alleen meerderjarige en handelingsbekwame Gebruikers die niet (tijdelijk of definitief) wegens misbruik of onrechtmatig gebruik werden uitgesloten, mogen jaimy gebruiken.

5.2. De Gebruiker (m.a.w. de Dienstaanvrager, de Dienstverlener, en de bezoeker) verbindt zich er tijdens het gebruik van jaimy toe:

 • enkel correcte, volledige en actuele informatie mee te delen, en de meegedeelde informatie onmiddellijk te corrigeren wanneer deze niet meer correct, volledig en actueel is;
 • geen content, objecten of bestanden onder de rubrieken te plaatsen die niet van toepassing zijn;
 • geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden en geen inbreuk te plegen op rechten van derden (met inbegrip van intellectuele rechten, zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken), noch als gebruiker contractuele verbintenissen t.a.v. derden te schenden;
 • geen misleidende, onnauwkeurige, lasterlijke, smadelijke, illegale, onfatsoenlijke, pornografische, erotische, seksuele of contactzoekende informatie te verspreiden, of informatie die strijdig is met de openbare orde of met de goede zeden;
 • altijd beleefd en hoffelijk te blijven, ook bij het gebruik van het interne e-mailsysteem, de Fora en/of de beoordeling van een Dienstverlener;
 • jaimy niet te misbruiken door bijvoorbeeld de Prijsvoorstellen of hun publicatie te manipuleren, of door het evaluatiesysteem en de feedback aan te tasten door bijvoorbeeld een Dienstverlener met wie geen contract werd gesloten te beoordelen of feedback over hem te geven;
 • jaimy niet zodanig te gebruiken dat de reputatie of belangen van jaimy worden geschaad;
 • geen schadelijke of beschamende inhoud, objecten, bestanden (zoals virussen), of links naar schadelijke websites te plaatsen of mee te delen via een Opdracht, een Forum betreffende een Opdracht, of via het interne e-mailsysteem;
 • de intellectuele rechten (zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken) van jaimy te respecteren, en geen informatie te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden en/of openbaar te maken die het voorwerp is van de intellectuele rechten van jaimy;
 • geen computerpiraterij of 'hacking' te plegen tegen het systeem of de server(s) van jaimy.
 • erkent uitdrukkelijk dat jaimy van de Gebruikers de expliciete toestemming kreeg om de aan jaimy verstrekte informatie voor het uitoefenen van haar activiteiten te gebruiken.

6. Intellectuele eigendom

6.1. De structuur en de inhoud (met inbegrip van het ontwerp, de teksten, lay-out, logo's, pictogrammen, data, bestanden, broncode, objectcode) van de jaimy website en de pagina's daarvan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, merkenrechten, rechten van producenten van databanken), die eigendom zijn van jaimy dan wel van rechthebbende derden. Geen van deze rechten mag worden overgedragen, niet aan de Gebruiker van deze website, noch aan de Dienstverlener of de Dienstaanvrager.

6.2. De Gebruiker mag de structuur en de inhoud van de jaimy website enkel in het kader van zijn bezoek aan de portaalsite van jaimy gebruiken. Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele bepaling van onderhavige voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een licentie die jaimy aan de Gebruiker of aan wie dan ook verleent, noch als een afstand van willekeurig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker of aan wie dan ook. Iedere vorm van reproductie, bewerking, vertaling of openbare kennisgeving van de werken die door de auteursrechten zijn beschermd en op jaimy worden gepubliceerd is verboden. Elke opvraging en/of ieder hergebruik van de volledige content van jaimy of van een substantieel deel ervan is verboden; dit geldt eveneens voor het herhaald en systematisch opvragen van niet-substantiële delen van de inhoud van jaimy, die niet strookt met het normale gebruik van de portaalsite (ontmoetingen tussen Dienstaanvragers en Dienstverleners in het kader van een specifieke Opdracht) en/of schade berokkent aan de legitieme belangen van jaimy, daaronder begrepen een zuiver commercieel of concurrentieel nadeel.

6.3. jaimy wijst iedere aansprakelijkheid over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden af die uit de publicatie of kennisgeving van informatie over jaimy door een Gebruiker, Dienstverlener of Dienstaanvrager zou kunnen voortvloeien.

jaimy: Algemene voorwaarden 'Dienstaanvragers'

Artikel 1. Definities

Tenzij de context een andere interpretatie vergt hebben de termen hierna voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden 'Dienstaanvrager' volgende betekenis:

 • Opdrachtaankondiging(en): iedere Opdrachtaanvraag die de taken van een gevraagde dienst beschrijft en door een Dienstaanvrager op de jaimy website wordt gepubliceerd;
 • Evaluatie(s): elke beoordeling die een Dienstaanvrager op de website jaimy over de kwaliteit van het werk van een of meerdere Dienstverleners plaatst;
 • Vaardigheid: geschiktheid van een Dienstverlener binnen een van de aangeboden dienstencategorieën (loodgieterij, elektriciteit, metselwerk, dakwerken, enz.).
 • Account: de Gebruikersaccount (van de Dienstaanvrager of Dienstverlener) met de contactgegevens waarmee hij op de jaimy website communiceert.
 • "Relatie" Dienstaanvrager: de relatie tussen de Dienstaanvrager en jaimy die onderhavige algemene voorwaarden, de webpagina's van de Site, de gebruiksvoorwaarden van de website (wettelijke bepalingen, reglementering inzake cookies en bescherming van de privacy) omvat.
 • Dienstaanvrager: een op jaimy geregistreerd Gebruiker of ieder ander op jaimy geldig geregistreerd natuurlijk of rechtspersoon die via jaimy Opdrachtaankondigingen (Opdrachtaanvraag) plaatst. In het kader van de uitvoering van een Opdracht wordt hij beschouwd als een medecontractant van de Dienstverlener.
 • jaimy: de onder artikel 2 van onderhavige Algemene Voorwaarden 'Dienstverlener' nader omschreven portaalsite/website die de diensten van jaimy aanbiedt.
 • Dienstverlener: ieder natuurlijk of rechtspersoon die in het kader van zijn professionele activiteiten geldig op jaimy is geregistreerd en tegen vergoeding Opdrachten voor een Dienstaanvrager uitvoert. In het kader van de uitvoering van een Opdracht, wordt hij beschouwd als medecontractant van de Opdrachtaanvrager.
 • Dienst(en) van jaimy: de in onderhavige Algemene Voorwaarden en op de Site nader beschreven en door jaimy op de Site aangeboden dienst(en).
 • Site: de door jaimy beheerde website die toegankelijk is via http://www.jaimy .pro.
 • Opdracht: door een Dienstaanvrager gevraagde diensten/taken in de vorm van een Aankondiging met een beschrijving van de taken of diensten die de Aanvrager via jaimy aanvraagt.
 • Transactie(s): de uitwisselingen en de overeenkomst gesloten tussen de Dienstaanvrager en de Dienstverlener nadat ze via de site jaimy met elkaar in contact kwamen en afspraken over de uitvoering van een Opdracht maakten.

Artikel 2. Identificatie van de partijen en voorwerp van onderhavige algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden 'Dienstaanvragers' regelen, in het kader van het gebruik van de Site en de Diensten, de relaties tussen:

 • enerzijds, jaimy RT 25/01, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel hierna "jaimy" genoemd; en
 • anderzijds, de in het inschrijvingsformulier nader omschreven persoon, hierna "de Dienstaanvrager" genoemd.

Contact opnemen met jaimy kan op volgend adres: info@jaimy.be

jaimy is een naamloze vennootschap onder de Belfius-groep, met hoofdzetel op Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, met btw-nummer BE0699.693.365

Artikel 3. De Relatie Dienstaanvrager

Iedere registratie op de jaimy website en ieder gebruik van de diensten van jaimy houden in dat de Dienstaanvrager onderhavige Algemene Voorwaarden aanvaardt evenals alle documenten die deel uitmaken van de Relatie Dienstaanvrager die hij kan inzien door onderaan elke pagina van de Website of tijdens het registratieproces op de site op de links te klikken.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn permanent beschikbaar op de site. De Dienstaanvrager moet deze aandachtig lezen, afdrukken en/of downloaden en er een kopie van bewaren.

jaimy kan onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen of bijwerken.

Door zich op de jaimy site te registreren, door de diensten van jaimy te gebruiken, garandeert de Dienstaanvrager dat de opgegeven contactgegevens correct zijn en verbindt hij zich ertoe iedere wijziging daarvan onmiddellijk aan jaimy te melden.

Door de Diensten van jaimy te gebruiken verbindt de Dienstaanvrager zich ertoe het vertrouwelijke karakter van bepaalde gegevens (meer bepaald zijn wachtwoord, gegevens over de betaalmiddelen, enz.) te respecteren. De Dienstaanvrager is als enige verantwoordelijk voor zijn vertrouwelijke gegevens en mag die niet aan anderen doorgeven.

Zonder uitsluiting van andere rechtsmiddelen behoudt jaimy zich bij niet-naleving het recht voor de Diensten van jaimy en de Gebruikersaccounts voorlopig of definitief, geheel of gedeeltelijk te beperken, op te schorten of te beëindigen; de toegang tot de Website te verbieden; de publicatie van de gehoste content uit te stellen of te schrappen; technische en wettelijke maatregelen te treffen om Gebruikers toegang tot de Site te beletten.

Artikel 4. De Diensten van jaimy

De Diensten die jaimy op de Site aanbiedt omvatten het ter beschikking stellen van een virtueel uitwisselingsplatform van dienstaanvragen (Opdrachtaanvraag) en aanbiedingen van diensten (opdrachtaanbieding door de Dienstverlener), de mogelijkheid om Opdrachtaankondigingen te plaatsen en contacten tussen de Dienstaanvragers en de Dienstverleners van het platform te vergemakkelijken.

jaimy komt in geen geval tussenbeide en oefent geen controle uit over de kwaliteit van de Opdrachtaankondigingen, de kwaliteit van de Gebruikers en/of de uitvoering van een Transactie. jaimy kan in geen enkel opzicht worden beschouwd als een partij van de Transactie die tussen de Dienstverlener en de Dienstaanvrager werd gesloten, en is op geen enkele manier gebonden door de verbintenissen aangegaan in het kader van deze overeenkomst. jaimy beperkt zich tot het hosten van de Aankondigingen. jaimy oefent geen enkele controle uit over volgende elementen:

 1. de identiteit, de kwaliteit, de intellectuele of technische bekwaamheid, de solvabiliteit of de juridische status van de Gebruikers, noch over de juistheid van de gegevens die de Gebruikers verstrekken;
 2. de aard en de wettelijkheid van het uitgevoerde werk;
 3. de onderhandeling over, de inhoud en het sluiten van een opdracht en de uitvoering daarvan;

De Dienstaanvrager moet blijk geven van gematigdheid, juistheid en waarachtigheid bij het plaatsen op de site van Evaluaties van de kwaliteit van de werkzaamheden die door de Dienstverlener werden verricht. jaimy oefent geen enkele controle uit over de Evaluaties en neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze Evaluaties.

jaimy behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen discretie dergelijke controles te verrichten evenals het recht om de publicatie van Evaluaties te weigeren wanneer die indruisen tegen de goede zeden, beledigend, smadelijk of lasterlijk zijn.

Artikel 5. Verbod op onwettig gebruik

De Dienstaanvrager verzekert dat hij de Diensten van jaimy niet zal gebruiken om onwettige daden te stellen of daden die door de Relatie Aanvragers en/of bij wet zijn verboden. Elk misbruik of frauduleus gebruik van de diensten en/of de website van jaimy zijn verboden.

Artikel 6. Transactie

De Dienstaanvragers zijn rechtstreeks ver/onden met de Dienstverleners. jaimy neemt in geen enkel geval deel aan de contractuele relatie die tussen de Gebruikers door het sluiten van de Transactie volgens de onderling overeengekomen modaliteiten ontstaat. jaimy vergemakkelijkt enkel de relatie door een drager voor het uitvoeren van de Transactie aan te bieden. Alleen de Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het nakomen van hun respectieve verplichtingen die uit de Transactie voortvloeien of daar verband mee houden.

Het bedrag van de Opdracht/Taak moet verplicht rechtstreeks aan de Dienstverlener worden betaald.

Artikel 7. Kosten

Het gebruik van jaimy is voor de Dienstaanvrager in principe gratis. Bovenop het bedrag van de Taak/Opdracht worden geen bijkomende kosten aangerekend

Artikel 8. Specifieke verplichtingen van de Dienstaanvrager

De Dienstaanvrager is ertoe gehouden:

> Geen ongepaste content (Opdrachtaankondigingen/ Evaluaties) op de website van jaimy te publiceren;

> De jaimy website en de daarmee verbonden diensten niet te gebruiken als hij juridisch geen contracten mag sluiten, als hij jonger is dan 18 jaar of als zijn Account tijdelijk of voor onbepaalde duur werd geschorst.

> De diensten in overeenstemming met de Transactie te betalen; > De voorwaarden van de Transactie na te leven;

> Geen valse, onjuiste, bedrieglijke of lasterlijke content te publiceren;

> Geen enkele handeling te stellen die de Evaluaties en de evaluatiesystemen kunnen schaden;

> Zijn jaimyaccount (met inbegrip van de evaluaties) en zijn pseudoniem zonder onze toestemming aan derden over te maken;

> De nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om het wachtwoord te beschermen: jaimy niet te gebruiken met het pseudoniem of het wachtwoord van een ander persoon, of een ander persoon (rechtstreeks of onrechtstreeks) toe te staan zijn pseudoniem of wachtwoord te gebruiken;

> Geen ongevraagde reclame (spam), kettingmails of piramidesystemen te verspreiden of te publiceren;

> Geen virussen of andere technologieën te verspreiden die schade kunnen berokkenen aan jaimy of aan de Gebruikers van de site;

> Op geen enkele wijze zonder toestemming van de Gebruikers informatie te verzamelen over hen, met inbegrip van hun e-mailadressen;

> Zich niet met de Transacties van andere Gebruikers in te laten;

> Geen contact op te nemen met een Dienstverlener om hem buiten jaimy om een opdracht aan te bieden terwijl die Opdracht al op de jaimysite werd geplaatst.

> Zich ervan te verzekeren dat de Dienstverlener zijn verplichtingen m.b.t. de wet van 1976 op de beteugeling van sluikwerk (voor bepaalde types Taken) naleeft. Voor meer informatie kunt u terecht op volgende link: http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/loi/19760706_l_repression_travail_frauduleux_caractere_comm.jsp

jaimy behoudt zich het recht voor een Dienstaanvrager of een gebruiker die zijn verplichtingen niet nakomt uit te sluiten. Een Dienstaanvrager of een gebruiker kan dus worden uitgesloten zodra jaimy verneemt dat een gebruiker de sociale, fiscale of economische verplichtingen van zijn statuut niet nakomt;

De Dienstaanvrager verbindt zich ertoe dat de van de Dienstverlener gevraagde dienst geen strafbaar feit vormt volgens de contractuele, reglementaire en wettelijke bepalingen met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetten op namaak, racisme, goede zeden, auteursrechten, enz. en geen afbreuk doet aan willekeurige rechten van derden. De Dienstaanvrager moet er meer bepaald op toezien dat de informatie in zijn Opdrachtaankondiging of Evaluaties geen inbreuk vormt op de privacy, de eer of de reputatie van anderen.

De Dienstaanvrager vrijwaart jaimy dan ook van alle aanspraken van derden die zich beroepen op de niet-naleving van hun rechten. De Dienstaanvrager neemt meer bepaald het volgende voor zijn rekening:

> alle schadevergoedingen verschuldigd aan vorderende derden;

> alle kosten voor de onmiddellijke vervanging van het materiaal van jaimy dat in beslag werd genomen of dat het voorwerp vormt van iedere andere maatregel waardoor het materiaal voor jaimy definitief of tijdelijk onbruikbaar is;

> alle commerciële of andere schade die jaimy lijdt ten gevolge van een vordering door derden.

De Dienstaanvrager die misbruik, een probleem, een inbreuk op de contractuele regels of ongepaste content vaststelt, is verplicht dat te melden op volgende adres: info@jaimy.be. Onverminderd het voorgaande kan jaimy naar eigen goeddunken iedere Aankondiging op elk ogenblik schrappen.

Artikel 9. Aard van de arbeidsrelaties

De samenwerking tussen de Dienstaanvrager en de Dienstverlener verloopt onafhankelijk van jaimy. Iedere band van ondergeschiktheid tussen de beide partijen is bijgevolg uitdrukkelijk uitgesloten.

De Dienstverlener verstrekt zijn prestaties volledig autonoom. De Dienstverlener krijgt van de Dienstaanvrager geen andere instructies dan de algemene richtlijnen die door de noodzaak van samenwerking tussen de Gebruikers en de goede uitvoering van de toevertrouwde Taken gerechtvaardigd zijn; hij verbindt zich ertoe die in acht te nemen.

Tot slot is er geen sprake van exclusiviteit tussen de Dienstaanvrager en de Dienstverlener; het staat deze laatste dan ook vrij om andere Opdrachten voor rekening van andere Aanvragers van Taken te verrichten.

Artikel 10. Opzegging

De Dienstaanvrager kan zijn registratie op de website op ieder ogenblik beëindigen door zich van de Website uit te schrijven of door contact op te nemen met jaimy.

jaimy kan onvoorwaardelijk en zonder termijn een verwittiging sturen, deze Relatie Dienstaanvrager (tijdelijk of definitief) opschorten of beëindigen, en Dienstaanvragers (a) die de bepalingen van deze Relatie Dienstaanvrager niet naleven of (b) van wie jaimy, naar eigen goeddunken, meent dat de acties de verantwoordelijkheid van deze Dienstaanvrager, van de Gebruikers, van derden of van jaimy in gevaar brengen de dienstverlening van jaimy ontzeggen.

Artikel 11. Aansprakelijkhijd:

jaimy heeft als websitehost ten aanzien van Taakaanvragers uitsluitend een middelenverbintenis.

jaimy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de geformuleerde Opdrachtaanvragen of Commentaren ( Feedback), noch voor handelingen of het uitblijven van handelingen van andere Gebruikers (verschillend van Dienstverlener, Dienstaanvrager, bezoeker), en evenmin voor de diensten die deze laatsten aanbieden. De Dienstaanvrager erkent dat jaimy geen uitzend- of betalend outplacementkantoor is, noch enig ander type privé-tewerkstellingsbedrijf.

jaimy stelt alles in het werk opdat de website alle dagen 24u/24 in de best mogelijke gebruiksomstandigheden toegankelijk is. jaimy stelt alles in het werk om een zo goed mogelijke servicekwaliteit te leveren. Rekening houdend met de risico's die eigen zijn aan de gebruikte technologie kan jaimy echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist of onvolledig verspreide content, voor de gebrekkige werking of voor de volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van de diensten om welke reden dan ook, behalve in de hierna limitatief opgesomde veronderstellingen en omstandigheden.

Een technisch probleem, zoals een virus, een computerbug, kwaadwillige inbraak of disfunctie van de website en/of van de software of databases die deze bevat kan echter niet volledig worden uitgesloten. jaimy kan in geen geval, ook niet bij zware tekortkoming door jaimy, aansprakelijk worden gesteld voor de schade die Dienstaanvragers leden door de gehele of gedeeltelijke website te raadplegen of de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan te downloaden.

Wanneer jaimy dit nodig acht om de kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen kan hij de toegang tot de website voor onderhoudsdoeleinden onderbreken. De Gebruikers zijn zich bewust van de noodzaak van een regelmatig onderhoud van de website. Bijgevolg kan jaimy in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die uit een onderbreking van de diensten voor onderhoud van de website voortvloeit.

jaimy kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een Dienstverlener niet of verkeerd voor een Opdrachtaankondiging/Opdrachtaanvraag van een Dienstaanvrager wordt geselecteerd.

jaimy oefent op geen enkele manier controle uit over de inhoud en/of het aanbieden van Opdrachtaanvragen/Opdrachtaankondigingen van een Dienstaanvrager of over de presentatie van Opdrachtaanbiedingen door een Servicepartner en onderwerpt die evenmin aan een selectie. jaimy kan dus in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor willekeurige afbreuk aan de rechten van een derde als gevolg van de inhoud of de voorstelling van Aankondigingen.

Indien de informatie en/of uitspraken in een Opdrachtaanvraag/Opdrachtaankondiging of in een Opdrachtaanbieding afbreuk doen aan de rechten van een derde (daaronder begrepen een andere Dienstaanvrager, een andere Dienstverlener...) moet deze de klachten rechtstreeks overmaken aan de Dienstaanvrager of Dienstverlener die de auteur is van de Aankondiging respectievelijk de Aanbieding.

jaimy is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, rechtmatigheid en/of stiptheid van het door de Dienstverleners verrichte werk aansluitend op een Aankondiging/Aanvraag die op de website werd gepost. jaimy kan niet waarborgen dat de Dienstaanvrager of de Dienstverlener de Transactie uitvoert. Beide laatsten zijn als enige verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de Transactie waarbij jaimy een derde is. jaimy heeft dus geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de Transacties.

De jaimy website is enkel een online uitwisselingsplaats. Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de algemene wetten en regelgeving, en meer bepaald voor de sociale wetten en de regelgeving betreffende arbeid en opleiding. jaimy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld mocht de Gebruiker door het gebruik van de Diensten van jaimy en/of de uitvoering van de Transactie een inbreuk begaan op bovenstaande wetten en reglementeringen.

jaimy kan de identiteit opgegeven door elke Dienstaanvrager of Dienstverlener of door iedere Gebruiker niet waarborgen en waarborgt die ook niet. jaimy controleert de Contactgegevens niet en gaat ervan uit dat de verstrekte en bijgewerkte Contactgegevens reëel en correct zijn.

In geval van conflict met een of meerdere andere Gebruikers, ontheffen de Gebruikers jaimy van willekeurige, klachten, vorderingen en (rechtstreekse en onrechtstreekse), gekende en ongekende, voorzienbare en onvoorzienbare, geopenbaarde en niet geopenbaarde schade in het kader van of op welke wijze dan ook verbonden met dergelijk conflict.

In de veronderstelling dat jaimy toch aansprakelijk wordt gesteld, bedraagt de schadevergoeding in geen geval meer dan 150 EUR en mag die in geen geval worden uitgekeerd voor onrechtstreekse nadelen van welke aard dan ook (verlies van kans op een premie, enz.).

Artikel 12. Afwezigheid van afstand en gedeeltelijke ongeldigheid

Geen enkel document, ontwerp, briefwisseling, e-mail of document van welke aard dan ook mag worden ingeroepen om daaruit het bestaan af te leiden van een verbintenis die verschilt van of een aanvulling vormt op de verbintenissen aangegaan krachtens onderhavige voorwaarden.

Geen enkele handeling, gedraging, inschikkelijkheid of weglating van jaimy mag worden geïnterpreteerd als een, zelfs gedeeltelijke, verzaking van jaimy bij de strikte en integrale uitvoering van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden en van de bijzondere voorwaarden die daarop een aanvulling vormen.

In geval van gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, niet-tegenwerpelijkheid of nietigheid van een of andere bepaling van onderhavige voorwaarden, worden de overige bepalingen hiervan geenszins aangetast en blijven ze bijgevolg volledig van kracht.

Artikel 13. Privacy en bescherming van de persoonlijke gegevens

jaimy respecteert de wetgeving op de privacy. Voor meer inlichtingen kan de Dienstaanvrager kennis nemen van de uiteenzetting over de privacy in de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het privacy Charter die op de website van jaimy beschikbaar is.

Door zich op deze website te registreren aanvaardt de Dienstaanvrager dat zijn Contactgegevens worden overgemaakt aan de Dienstverleners en in de openbare gegevenslijst van de Site worden opgenomen.

Het is voor Dienstaanvragers verboden de contactgegevens van Dienstverleners die zij via de website jaimy hebben verkregen mee te delen aan andere personen (ook al maken die deel uit van dezelfde groep firma's). Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt door de Dienstaanvrager die de opdracht aan de Dienstverlener toewees.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

Alle elementen van deze Site, zoals de teksten, grafische voorstellingen, logo's en pictogrammen, beelden, audiovisuele clips en software zijn eigendom van jaimy of van haar contentleverancier en worden door het auteursrecht beschermd. De compilatie (m.a.w. het verzamelen, schikken en assembleren) van elk element van deze Site is exclusieve eigendom van jaimy of van haar softwareleveranciers en is beschermd door het auteursrecht. Alle software die op deze Site wordt gebruikt is eigendom van jaimy of van haar softwareleveranciers en is beschermd door het auteursrecht. De content en de software van deze Site mogen enkel in het kader van het gebruik van de Diensten van jaimy worden gebruikt. Ieder ander gebruik, daaronder begrepen, het reproduceren, wijzigen, overdragen, opnieuw publiceren, tonen of uitvoeren van de content van deze Site is ten stelligste verboden.

"jaimy" is een handelsnaam en/of geregistreerd merk dat toebehoort aan jaimy en de grafische voorstellingen, logo's en dienstbenamingen zijn onderscheidende tekenen die aan jaimy toebehoren.

Die tekens mogen niet zodanig in verband met producten of diensten die geen eigendom van jaimy zijn worden gebruikt, dat ze verwarring kunnen creëren bij de klanten of dat jaimy in diskrediet wordt gebracht of zou worden gedenigreerd.

De Gebruikers mogen de Site en de verschillende rubrieken daarvan enkel voor strikt persoonlijke gebruiksdoeleinden raadplegen, reproduceren en de pagina's ervan afdrukken.

Artikel 15. Aard van de Relaties tussen de Partijen

De relatie tussen jaimy en de Dienstaanvrager kan in geen geval worden beschouwd als een partnerschap, een joint-venture of een andere vereniging tussen de partijen. Geen enkele partij wordt beschouwd als agent of bediende van de andere partij.

Artikel 16. Overdracht van de rechten en verplichtingen

Het is de Dienstaanvrager verboden zijn rechten en verplichtingen van de relatie die hij met jaimy onderhoudt zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van jaimy geheel of gedeeltelijk af te staan aan derden. jaimy is gemachtigd om zonder voorafgaande, schriftelijke of mondelinge toestemming de rechten en verplichtingen die uit deze relatie voortvloeien geheel of gedeeltelijk af te staan aan derden.

Onder voorbehoud van bovenvermelde beperkingen op het afstandsrecht komen de bepalingen van deze relatie die daarin vervat zitten ten goede van de partijen en verbinden ze hun respectieve erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden.

Artikel 17. Kennisgevingen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen moet iedere kennisgeving aan jaimy per e-mail worden verzonden naar info@jaimy.be of per post naar jaimy RT 25/01, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

Iedere kennisgeving bestemd voor de Dienstaanvrager wordt in principe per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat de Dienstaanvrager bij registratie aan jaimy opgaf. De kennisgevingen kunnen de Dienstaanvrager ook per post op het bij registratie opgegeven adres worden toegestuurd.

Artikel 18. Toepasselijk Recht en rechtspraak

Onderhavige Voorwaarden en de relatie met de Dienstaanvrager worden geregeld en geïnterpreteerd naar Belgisch recht en wordt onderworpen aan de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken tenzij een dwingende wet die bevoegdheid toewijst aan een andere rechtspraak.

jaimy: Algemene voorwaarden 'Dienstverleners'

Artikel 1. Definities

Tenzij de context een andere interpretatie vergt hebben de termen hierna voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden Dienstverlener volgende betekenis:

 • Opdrachtaankondiging(en): iedere Opdrachtaanvraag die de taken van een gevraagde dienst beschrijft en door een Dienstaanvrager op de jaimy website wordt gepubliceerd;
 • Evaluatie(s): elke beoordeling die een Dienstaanvrager op de website jaimy over de kwaliteit van het werk van een of meerdere Dienstverleners plaatst;
 • Vaardigheid: geschiktheid van een Dienstverlener binnen een van de aangeboden dienstencategorieën (loodgieterij, elektriciteit, metselwerk, dakwerken, ...) .
 • Account: de Gebruikersaccount (van de Dienstaanvrager of Dienstverlener) met de contactgegevens waarmee hij op de jaimy website communiceert.
 • Lead fee: het door de Dienstverlener in hierna beschreven proces aan jaimy betaalde bedrag: De Dienstverlener die belangstelling heeft voor de opdracht betaalt jaimy als vergoeding voor haar diensten een bedrag vastgesteld op basis van het type en aantal te verrichten prestaties. Dit bedrag varieert volgens de omvang van de opdracht. Dit bedrag wordt de Dienstverlener gemeld voor de Transactie wordt gesloten; zodra de Dienstverlener dit bedrag heeft betaald, is hij ervan verzekerd dat hij als een van de Dienstverleners aan de Dienstaanvrager wordt voorgesteld. Er worden maximaal drie Dienstverleners aan de Dienstaanvrager voorgesteld.
 • "Relatie" Dienstverlener: de relatie tussen de Dienstverlener en jaimy die onderhavige algemene voorwaarden, de webpagina's van de Site, de gebruiksvoorwaarden van de jaimy website (wettelijke bepalingen, reglementering inzake cookies en bescherming van de privacy) omvat.
 • Dienstaanvrager: een op jaimy geregistreerd Gebruiker of ieder ander op jaimy geldig geregistreerd natuurlijk of rechtspersoon die via jaimy Opdrachtaankondigingen (Opdrachtaanvraag) plaatst. In het kader van de uitvoering van een Opdracht wordt hij beschouwd als een medecontractant van de Dienstverlener.
 • jaimy: de onder artikel 2 van onderhavige Algemene Voorwaarden 'Dienstverlener' nader omschreven portaalsite/website die de diensten van jaimy aanbiedt.
 • Dienstverlener: ieder natuurlijk of rechtspersoon die in het kader van zijn professionele activiteiten geldig op jaimy is geregistreerd en tegen vergoeding Opdrachten voor een Dienstaanvrager uitvoert. In het kader van de uitvoering van een Opdracht, wordt hij beschouwd als medecontractant van de Opdrachtaanvrager.
 • Dienst(en) van jaimy: de in onderhavige Algemene Voorwaarden en op de Site nader beschreven en door jaimy op de Site aangeboden dienst(en).
 • Site: de door jaimy beheerde website die toegankelijk is via http://www.jaimy .pro.
 • Opdracht: door een Dienstaanvrager gevraagde diensten/taken in de vorm van een Aankondiging met een beschrijving van de taken of diensten die de Aanvrager via jaimy aanvraagt.
 • Transactie(s): de uitwisselingen en de overeenkomst gesloten tussen de Dienstaanvrager en de Dienstverlener nadat ze via de site jaimy met elkaar in contact kwamen en afspraken over de uitvoering van een Opdracht maakten.

Artikel 2. Identificatie van de partijen en voorwerp van onderhavige algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden regelen, in het kader van het gebruik van de Site en de Diensten, de relaties tussen:

 • enerzijds, jaimy RT 25/01, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel , hierna "jaimy" genoemd; en
 • anderzijds, de in het inschrijvingsformulier nader omschreven persoon, hierna "de Dienstaanvrager" genoemd.

Contact opnemen met jaimy kan op volgend adres: info@jaimy.be

jaimy is een naamloze vennootschap onder de Belfius-groep, met hoofdzetel op Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, met btw-nummer BE0699.693.365

Artikel 3. De Relatie Dienstverlener

Iedere registratie op de jaimy website en ieder gebruik van de diensten van jaimy houden in dat de Dienstverlener onderhavige Algemene Voorwaarden aanvaardt evenals alle documenten die deel uitmaken van de Relatie Dienstverlener. Hij kan die Algemene Voorwaarden inzien door onderaan elke pagina van de Website of tijdens het registratieproces de links aan te klikken.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn permanent beschikbaar op de site. De Dienstverlener moet deze aandachtig lezen, afdrukken en/of downloaden en er een kopie van bewaren.

jaimy kan onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen of bijwerken.

Door zich op de jaimy site te registreren, door de diensten van jaimy te gebruiken, garandeert de Dienstverlener dat de opgegeven contactgegevens correct zijn en verbindt hij zich ertoe iedere wijziging daarvan onmiddellijk aan jaimy te melden.

Door de Diensten van jaimy te gebruiken verbindt de Dienstverlener zich ertoe het vertrouwelijke karakter van bepaalde gegevens te respecteren (meer bepaald zijn wachtwoord, gegevens over de betaalmiddelen, enz.). De Dienstverlener is als enige verantwoordelijk voor zijn vertrouwelijke gegevens en mag die niet aan anderen doorgeven.

Zonder uitsluiting van andere rechtsmiddelen en bij tekortkoming van de Dienstverlener behoudt jaimy zich bij niet-naleving het recht voor de Diensten van jaimy en de Gebruikersaccounts voorlopig of definitief, geheel of gedeeltelijk te beperken, op te schorten of te beëindigen; de toegang tot de Website te verbieden; de publicatie van de gehoste content uit te stellen of te schrappen; technische en wettelijke maatregelen te treffen om Gebruikers de toegang tot de Site te beletten. jaimy behoudt zich ook het recht voor onbevestigde accounts of accounts die langer dan 24 maanden inactief zijn te annuleren.

Artikel 4. De Diensten van jaimy

De Diensten die jaimy op de Site aanbiedt omvatten het ter beschikking stellen van een virtueel uitwisselingsplatform van dienstaanvragen (Opdrachtaanvraag) en aanbiedingen van diensten (opdrachtaanbieding door de Dienstverlener), de mogelijkheid om Opdrachtaankondigingen te plaatsen en contacten tussen de Dienstaanvragers en de Dienstverleners van het platform te vergemakkelijken.

jaimy komt in geen geval tussenbeide en oefent geen controle uit over de kwaliteit van de Opdrachtaankondigingen, de kwaliteit van de Gebruikers en/of de uitvoering van een Transactie. jaimy kan in geen enkel opzicht worden beschouwd als een partij van de Transactie die tussen de Dienstverlener en de Dienstaanvrager werd gesloten, en is op geen enkele manier gebonden door de verbintenissen aangegaan in het kader van deze overeenkomst. jaimy beperkt zich tot het hosten van de Aankondigingen. jaimy oefent geen enkele controle uit over volgende elementen:

 1. de identiteit, de kwaliteit, de intellectuele of technische bekwaamheid, de solvabiliteit of de juridische status van de Gebruikers, noch over de juistheid van de gegevens die de Gebruikers verstrekken;
 2. de aard en de wettelijkheid van het uitgevoerde werk;
 3. de onderhandeling over, de inhoud en het sluiten van een opdracht en de uitvoering daarvan;

De Dienstverlener aanvaardt dat de Taakaanvrager op de site de kwaliteit van de door de Dienstverlener verrichte werken evalueert. jaimy oefent geen enkele controle uit over de Evaluaties en neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze Evaluaties.

jaimy behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen discretie dergelijke controles te verrichten evenals het recht om de publicatie van Evaluaties te weigeren wanneer die indruisen tegen de goede zeden, beledigend, smadelijk of lasterlijk zijn.

Artikel 5. Verbod op Onwettig Gebruik

De Dienstverlener verzekert dat hij de Diensten van jaimy niet zal gebruiken om onwettige daden te stellen of daden die door de Relatie Dienstverlener en/of bij wet zijn verboden. Elk misbruik of frauduleus gebruik van de diensten en/of de website van jaimy zijn verboden.

Artikel 6. Transactie

De Dienstverleners zijn rechtstreeks verbonden met de Dienstaanvragers. jaimy neemt in geen enkel geval deel aan de contractuele relatie die tussen de Gebruikers door het sluiten van de Transactie volgens de onderling overeengekomen modaliteiten ontstaat. jaimy vergemakkelijkt enkel de relatie door een drager voor het uitvoeren van de Transactie aan te bieden. Alleen de Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het nakomen van hun respectieve verplichtingen die uit de Transactie voortvloeien of daar verband mee houden.

Artikel 7. Lead Fee

7.1. Het gebruik van jaimy is voor de Dienstaanvrager in principe gratis. Bovenop het bedrag van de Opdracht/Taak worden geen bijkomende kosten aangerekend

7.2. Om jaimy te mogen gebruiken dient de Dienstverlener een Lead fee te betalen zoals bedoeld onder bovenstaand artikel

Het bedrag van de Lead fee wordt berekend volgens type en aantal te verrichten prestaties/te verstrekken diensten in het kader van elke Opdracht. Dit varieert volgens de omvang van elke door de Dienstaanvrager gevraagde Opdracht/Taak. Het bedrag van de door de Dienstverlener te betalen Lead Fee wordt aan deze laatste meegedeeld voordat de Transactie wordt gesloten; Voorgesteld wordt om de Lead Fee rechtstreeks te betalen, hetzij door middel van bancontact, hetzij door middel van een kredietkaart (visa, ...). De Dienstverlener kan deze Lead Fee ook op factuur betalen. In dit geval dient de factuur contant te worden betaald op de maatschappelijke zetel van jaimy binnen tien dagen na de factuurdatum (de vervaldatum). Elke betwisting over de factuur moet binnen tien werkdagen schriftelijk door jaimy worden ontvangen. Na deze termijn wordt de factuur geacht door de Dienstverlener te zijn aanvaard. Elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met de intrestvoet die van toepassing is op handelstransacties, waarbij elke begonnen maand als gelopen wordt beschouwd, en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag van de onbetaalde factuur, met een minimum van 100 euro.

In geval van niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag zijn alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar en Jaimy behoudt zich het recht voor om zijn diensten van rechtswege en zonder ingebrekestelling op te schorten totdat alle onbetaalde facturen, met inbegrip van vertragingsinteresten en de forfaitaire schadevergoeding, zijn betaald. De Dienstverlener is aansprakelijk voor de betaling van de laatste lopende contractperiode, ook al is deze laatste nog niet (volledig) gefactureerd, ondanks een opschorting of intrekking van zijn dienstenaanbod.

Jaimy heeft het recht om alle aanvragen, schulden, schuldvorderingen die de Dienstverlener kan hebben tegen jaimy te verrekenen.

De betaling van de Lead Fee verzekert de Dienstverlener zich ervan dat hij met maximum twee andere Dienstverleners voor het uitvoeren van de Opdracht/Taak aan de Dienstaanvraag wordt voorgesteld.

Het bedrag van deze Lead fee geldt exclusief btw. Deze fee vergoedt de diensten van jaimy. Het staat de Dienstverlener vrij om de Lead Fee niet te betalen, maar in dat geval maakt hij geen aanspraak op de diensten van jaimy en kan jaimy hem niet aan een Dienstaanvrager voordragen voor een Opdracht/Taak.

Artikel 8. Specifieke verplichtingen van de Dienstverlener

De Dienstverlener is ertoe gehouden:

> De Taken op onafhankelijke basis uit te voeren en de wettelijke verplichtingen die met dit statuut samenhangen na te leven,

> De jaimy website en de daarmee verbonden diensten niet te gebruiken als hij juridisch geen contracten mag sluiten, als hij jonger is dan 18 jaar of als zijn Account tijdelijk of voor onbepaalde duur werd geschorst.

> De voorwaarden van de Transactie na te leven; > De diensten volgens de Transactie uit te voeren;

> De structuur van de Lead Fee, het facturatieproces van jaimy of de aan deze laatste verschuldigde kosten niet te omzeilen of te manipuleren;

> Geen valse, onjuiste, bedrieglijke of lasterlijke content te publiceren;

> Geen enkele handeling te stellen die de Evaluaties en de evaluatiesystemen kunnen schaden;

> Zijn jaimyaccount (met inbegrip van de evaluaties) en zijn pseudoniem zonder onze toestemming aan derden over te maken;

> De veiligheidsmaatregelen te treffen om het wachtwoord te beschermen: jaimy niet te gebruiken met het pseudoniem of het wachtwoord van iemand anders, of een ander persoon (rechtstreeks of onrechtstreeks) toestemming te geven om uw pseudoniem of wachtwoord te gebruiken;

> Geen ongevraagde reclame (spam), kettingmails of piramidesystemen te verspreiden of te publiceren;

> Geen virussen of andere technologieën te verspreiden die schade kunnen berokkenen aan jaimy of aan de Gebruikers van de site;

> Op geen enkele wijze zonder toestemming van de Gebruikers informatie te verzamelen over hen, met inbegrip van hun e-mailadressen;

> Zich niet met de Transacties van andere Gebruikers in te laten;

> Zich ervan te verzekeren zijn verplichtingen m.b.t. de wet van 1976 op de beteugeling van sluikwerk (voor bepaalde types Taken) na te leven. Voor meer informatie kunt u terecht op volgende link: http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/loi/19760706_l_repression_travail_frauduleux_caractere_comm.jsp

jaimy behoudt zich het recht voor de Dienstverlener of Gebruiker die zijn verplichtingen niet nakomt uit te sluiten. Een Dienstverlener of een gebruiker kan dus in volgende gevallen worden uitgesloten:

o jaimy verneemt dat een gebruiker zijn sociale, fiscale of economische verplichtingen van zijn statuut niet nakomt;

o De gebruiker ontving minstens drie (3) negatieve evaluaties (minder dan 3 sterren).

De Dienstverlener verbindt zich ertoe dat de dienst die voor de Aanvrager van de Taak wordt verstrekt, geen strafbaar feit vormt volgens de contractuele, reglementaire en wettelijke bepalingen met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetten op namaak, racisme, goede zeden, auteursrechten, enz. en geen afbreuk doet aan willekeurige rechten van derden).

De Dienstverlener vrijwaart jaimy dan ook van alle aanspraken van derden die zich beroepen op de niet-naleving van hun rechten. Zijn meer bepaald voor rekening van de Dienstverlener:

> alle schadevergoedingen verschuldigd aan vorderende derden,

> alle kosten voor de onmiddellijke vervanging van het materiaal van jaimy dat in beslag werd genomen of dat het voorwerp vormt van iedere andere maatregel waardoor het materiaal voor jaimy definitief of tijdelijk onbruikbaar is;

> alle commerciële of andere schade die jaimy lijdt ten gevolge van een vordering door derden.

De Dienstverlener die misbruik, een probleem, een inbreuk op de contractuele regels of ongepaste content vaststelt, is verplicht dat te melden op volgende adres: info@jaimy.be. Onverminderd het voorgaande kan jaimy naar eigen goeddunken iedere Aankondiging of Beoordeling op elk ogenblik schrappen.

Artikel 9. Verplichtingen van de zelfstandige

De Dienstverlener is als enige exclusief aansprakelijk voor al zijn administratieve, commerciële, fiscale, sociale verplichtingen en voor zijn verplichtingen inzake sociale zekerheid of andere.

De Dienstverlener verbindt er zich in dat verband toe jaimy te vrijwaren van alle bedragen die uit welke grond dan ook door derden van haar worden gevorderd, inclusief de belastingadministratie en de sociale zekerheid.

De Dienstverlener verricht zijn prestaties volledig onafhankelijk. Er is op geen enkele wijze sprake van een ondergeschiktheidsverband. Omdat er geen sprake is van exclusiviteit tussen de Dienstaanvrager en de Dienstverlener staat het deze laatste vrij om andere Opdrachten voor rekening van andere Dienstaanvragers te verrichten.

Artikel 10. Opzegging

De Dienstverlener kan zijn registratie op de website op ieder ogenblik beëindigen door zich van de Website uit te schrijven of door contact op te nemen met jaimy.

jaimy kan onvoorwaardelijk en zonder termijn een verwittiging sturen, deze Relatie Dienstverlener (tijdelijk of definitief) opschorten of beëindigen, en Dienstverleners (a) die de bepalingen van deze Relatie Dienstverlener niet naleven of (b) van wie jaimy, naar eigen goeddunken, meent dat de acties de verantwoordelijkheid van deze Dienstverleners, van de Gebruikers, van derden of van jaimy in gevaar brengen de dienstverlening van jaimy ontzeggen.

Artikel 11. Aansprakelijkheden:

jaimy heeft als websitehost ten aanzien van Dienstverleners uitsluitend een middelenverbintenis.

jaimy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de geformuleerde Opdrachtaanvragen of Commentaren ( Feedback), noch voor handelingen of het uitblijven van handelingen van andere Gebruikers (verschillend van Dienstverlener, Dienstaanvrager, bezoeker), en evenmin voor de diensten die deze laatsten aanbieden. De Dienstverlener erkent dat jaimy geen uitzend- of betalend outplacementkantoor is, noch enig ander type privé-tewerkstellingsbedrijf.

jaimy stelt alles in het werk opdat de website alle dagen 24u/24 in de best mogelijke gebruiksomstandigheden toegankelijk is. jaimy stelt alles in het werk om een zo goed mogelijke servicekwaliteit te leveren. Rekening houdend met de risico's die eigen zijn aan de gebruikte technologie kan jaimy echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist of onvolledig verspreide content, voor de gebrekkige werking of voor de volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van de diensten om welke reden dan ook, behalve in de hierna limitatief opgesomde veronderstellingen en omstandigheden.

Een technisch probleem, zoals een virus, een computerbug, kwaadwillige inbraak of disfunctie van de website en/of van de software of databases die deze bevat kan echter niet volledig worden uitgesloten. jaimy kan, zelf in geval van zware tekortkoming door jaimy, in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die Dienstverleners leden door de gehele of gedeeltelijke website te raadplegen of de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan te downloaden.

Wanneer jaimy dit nodig acht om de kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen kan hij de toegang tot de website voor onderhoudsdoeleinden onderbreken. De Gebruikers zijn zich bewust van de noodzaak van een regelmatig onderhoud van de website. Bijgevolg kan jaimy in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die uit een onderbreking van de diensten voor onderhoud van de website voortvloeit.

jaimy kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een Dienstverlener niet of verkeerd voor een Opdrachtaankondiging/Opdrachtaanvraag van een Dienstaanvrager wordt geselecteerd.

jaimy oefent op geen enkele manier controle uit over de inhoud en/of het aanbieden van Opdrachtaanvragen/Opdrachtaankondigingen van een Dienstaanvrager of over de presentatie van Opdrachtaanbiedingen door een Servicepartner en onderwerpt die evenmin aan een selectie. jaimy kan dus in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor willekeurige afbreuk aan de rechten van een derde als gevolg van de inhoud of de voorstelling van Aankondigingen.

Indien de informatie en/of uitspraken in een Opdrachtaanvraag/Opdrachtaankondiging of in een Opdrachtaanbieding afbreuk doen aan de rechten van een derde (daaronder begrepen een andere Dienstaanvrager, een andere Dienstverlener...) moet deze de klachten rechtstreeks overmaken aan de Dienstaanvrager of Dienstverlener die de auteur is van de Aankondiging respectievelijk de Aanbieding.

jaimy is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, rechtmatigheid en/of stiptheid van het door de Dienstverleners verrichte werk aansluitend op een Aankondiging/Aanvraag die op de website werd gepost. jaimy kan niet waarborgen dat de Dienstaanvrager of de Dienstverlener de Transactie uitvoert. Beide laatsten zijn als enige verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de Transactie waarbij jaimy een derde is. jaimy heeft dus geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de Transacties.

De jaimy website is enkel een online uitwisselingsplaats. Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de algemene wetten en regelgeving, en meer bepaald voor de sociale wetten en de regelgeving betreffende arbeid en opleiding. jaimy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld mocht de Gebruiker door het gebruik van de Diensten van jaimy en/of de uitvoering van de Transactie een inbreuk begaan op bovenstaande wetten en reglementeringen.

jaimy kan de identiteit opgegeven door elke Dienstaanvrager of Dienstverlener of door iedere Gebruiker niet waarborgen en waarborgt die ook niet. jaimy controleert de Contactgegevens niet en gaat ervan uit dat de verstrekte en bijgewerkte Contactgegevens reëel en correct zijn.

In geval van conflict met een of meerdere andere Gebruikers, ontheffen de Gebruikers jaimy van willekeurige, klachten, vorderingen en (rechtstreekse en onrechtstreekse), gekende en ongekende, voorzienbare en onvoorzienbare, geopenbaarde en niet geopenbaarde schade in het kader van of op welke wijze dan ook verbonden met dergelijk conflict.

In de veronderstelling dat jaimy toch aansprakelijk wordt gesteld, bedraagt de schadevergoeding in geen geval meer dan 150 EUR en mag die in geen geval worden uitgekeerd voor onrechtstreekse nadelen van welke aard dan ook (verlies van kans op een premie, enz.).

Artikel 12. Afwezigheid van afstand en gedeeltelijke ongeldigheid

Geen enkel document, ontwerp, briefwisseling, e-mail of document van welke aard dan ook mag worden ingeroepen om daaruit het bestaan af te leiden van een verbintenis die verschilt van of een aanvulling vormt op de verbintenissen aangegaan krachtens onderhavige voorwaarden.

Geen enkele handeling, gedraging, inschikkelijkheid of weglating van jaimy mag worden geïnterpreteerd als een, zelfs gedeeltelijke, verzaking van jaimy bij de strikte en integrale uitvoering van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden en van de bijzondere voorwaarden die daarop een aanvulling vormen.

In geval van gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, niet-tegenwerpelijkheid of nietigheid van een of andere bepaling van onderhavige voorwaarden, worden de overige bepalingen hiervan geenszins aangetast en blijven ze bijgevolg volledig van kracht.

Artikel 13. Privacy en bescherming van de persoonlijke gegevens

jaimy respecteert de wetgeving op de privacy. Voor meer inlichtingen kan de Dienstverlener kennis nemen van de uiteenzetting over de privacy in de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het beleid op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat op de website van jaimy beschikbaar is.

Door zich op deze website te registreren aanvaardt de Dienstverlener dat zijn Contactgegevens worden overgemaakt aan de Dienstaanvragers en in de openbare gegevenslijst van de Site worden opgenomen.

Het is voor Dienstverleners verboden de Contactgegevens van Dienstaanvragers die zij via de website van jaimy verkregen mee te delen aan andere personen (ook al maken die deel uit van dezelfde groep firma's). Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt door de Dienstverlener die door de Dienstaanvrager werd geselecteerd.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Website, zoals de teksten, grafische voorstellingen, logo's en pictogrammen, beelden, audiovisuele clips en software zijn eigendom van jaimy of van haar contentleverancier en worden door het auteursrecht beschermd. De compilatie (m.a.w. het verzamelen, schikken en assembleren) van elk element van deze Site is exclusieve eigendom van jaimy of van haar softwareleveranciers en is beschermd door het auteursrecht. Alle software die op deze Site wordt gebruikt is eigendom van jaimy of van haar softwareleveranciers en is beschermd door het auteursrecht. De content en de software van deze Site mogen enkel in het kader van het gebruik van de Diensten van jaimy worden gebruikt. Ieder ander gebruik, daaronder begrepen, het reproduceren, wijzigen, overdragen, opnieuw publiceren, tonen of uitvoeren van de content van deze Site is ten stelligste verboden.

"jaimy" is een handelsnaam en/of geregistreerd merk dat toebehoort aan jaimy en de grafische voorstellingen, logo's en dienstbenamingen zijn onderscheidende tekenen die aan jaimy toebehoren. Die tekens mogen niet zodanig in verband met producten of diensten die geen eigendom van jaimy zijn worden gebruikt, dat ze verwarring kunnen creëren bij de klanten of dat jaimy in diskrediet wordt gebracht of zou worden gedenigreerd.

De Gebruikers mogen de Site en de verschillende rubrieken daarvan enkel voor strikt persoonlijke gebruiksdoeleinden raadplegen, reproduceren en de pagina's ervan afdrukken.

Artikel 15. Aard van de Relaties tussen de Partijen

De relatie tussen jaimy en de Dienstverlener kan in geen geval worden beschouwd als een partnerschap, een joint-venture of een andere vereniging tussen de partijen. Geen enkele partij wordt beschouwd als agent of bediende van de andere partij. De relatie tussen jaimy en de Dienstverleners wordt beschouwd als die van een zelfstandig contracterende partij.

Artikel 16. Overdracht van de rechten en verplichtingen

Het is de Dienstverlener verboden zijn rechten en verplichtingen als gevolg van de relatie die hij met jaimy onderhoudt zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van jaimy geheel of gedeeltelijk af te staan aan derden. jaimy is gemachtigd om zonder voorafgaande, schriftelijke of mondelinge toestemming de rechten en verplichtingen die uit deze relatie voortvloeien geheel of gedeeltelijk af te staan aan derden.

Onder voorbehoud van bovenvermelde beperkingen op het afstandsrecht komen de bepalingen van deze relatie die daarin vervat zitten ten goede van de partijen en verbinden ze hun respectieve erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden.

Artikel 17. Kennisgevingen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen moet iedere kennisgeving aan jaimy per e-mail worden verzonden naar info@jaimy.be of per post naar jaimy RT 25/01, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

Iedere kennisgeving bestemd voor de Dienstverlener wordt in principe per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat de Dienstverlener bij registratie aan jaimy opgaf. Kennisgevingen kunnen de Dienstverlener ook per post op het bij registratie opgegeven adres worden toegestuurd.

Artikel 18. Toepasselijk Recht en Bevoegde rechtspraak

Onderhavige Voorwaarden en de relatie met de Dienstverlener worden geregeld en geïnterpreteerd naar Belgisch recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.