Privacycharter

1. Inleiding

Jaimy NV beschikt over een digitaal platform dat dienstaanvragers (zijnde de “huiseigenaars”) snel in contact brengt met dienstverleners (zijnde de “vaklui”). Offertes aanvragen en afspraken maken gebeurt allemaal flexibel en transparant binnen dit platform.

Jaimy engageert zich ten aanzien van de gebruikers van haar digitaal platform door het respect voor hun privacy en de bescherming van hun persoonsgegevens bovenaan te plaatsen. Klanttevredenheid staat voor Jaimy immers altijd centraal.

Dit Privacy Charter is bedoeld om een transparant beeld te schetsen over de wijze waarop Jaimy de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt. Zo verwerkt Jaimy persoonsgegevens steeds met naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van

Jaimy nodigt de gebruikers daarom uit om de in dit Privacy Charter opgenomen informatie zorgvuldig te lezen zodat duidelijk is welke persoonsgegevens door Jaimy worden verwerkt, voor welke doeleinden, alsook welke hun rechten zijn en op welke manier deze kunnen worden uitgeoefend.

Meer informatie over de activiteiten van Jaimy is beschikbaar op https://jaimy.be

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiegegevens of elk ander gegeven dat verband houdt met een natuurlijke persoon.

3. Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, raadplegen, gebruiken of bewaren ervan.

Jaimy ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de naamloze vennootschap Jaimy, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11, RPR Brussel BTW BE 0699.693.365.

Dit betekent concreet dat Jaimy de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van deze gegevens, alsook het aanspreekpunt is voor vragen aangaande de verwerking.

Als gebruiker kan u steeds contact opnemen met de Data Protection Officer van Jaimy per e-mail via privacy@jaimy.be

5. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Jaimy verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens van gebruikers:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam en adres)
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • gegevens van telefoongesprekken tussen de dienstverleners en de dienstaanvragers
 • professionele gegevens (beroep van de dienstverlener)
 • financiële gegevens (BTW nummer van de dienstverlener)
 • gegevens die verband houden met de tevredenheid over onze diensten
 • gegevens die publiek gekend zijn of verkregen zijn via derden
 • gegevens die via cookies verzameld worden
6. Wanneer verzamelt Jaimy persoonsgegevens?

Jaimy verzamelt persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • de gebruiker deelt Jaimy persoonsgegevens mee tijdens het gebruik van de online diensten van Jaimy
 • de gebruiker neemt telefonisch contact op met Jaimy
 • de dienstverlener belt de dienstaanvrager
 • de gegevens van de gebruiker zijn openbaar (Belgisch Staatsblad, pers,…)
 • de gegevens van de gebruiker worden overgemaakt door geautoriseerde derden of personen die daartoe speciaal gemachtigd zijn (verzekeraars, advocaten, deskundigen,….)
7. Voor welke doeleinden verwerkt Jaimy persoonsgegevens?

Jaimy verwerkt persoonsgegevens van een gebruiker voor verschillende doeleinden, zoals:

 • het in contact brengen van dienstaanvragers met dienstverleners
 • het nastreven van direct marketingcampagnes, indien de daartoe vereiste toestemming werd gegeven door de gebruiker
 • de voortdurende verbetering van onze diensten, kanalen en processen
8. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

Jaimy verwerkt persoonsgegevens enkel in één van de volgende gevallen:

 • wanneer de gebruiker hiervoor zijn/haar toestemming gaf. Deze toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of om op verzoek van de gebruiker precontractuele maatregelen te nemen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. In dat geval maakt Jaimy een grondige afweging tussen haar gerechtvaardigd belang en het respecteren van uw privacy.

De gerechtvaardigde belangen van Jaimy zijn bijvoorbeeld:

 • de preventie van fraude en misbruiken
 • de studie en analyse van de markt en van de concurrentie teneinde ons tegenover hen beter te positioneren
 • de personalisatie van onze diensten
 • het beheer van geschillen
 • het aanbieden van producten of diensten die het nauwst mogelijk aansluiten bij de behoeften en verlangens van de gebruiker
 • het verbeteren van processen teneinde een optimale werking van het online platform te verzekeren
 • het oordeel van de gebruiker over vakmannen die interesse toonden in zijn/haar opdracht
 • het gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor de navigatie op onze website en op andere platformen die te uwer beschikking gesteld worden.

Om meer te weten te komen over die cookies, het gebruik ervan en de wijziging van uw gegevens, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen via dit document

9. Aan wie kan Jaimy persoonsgegevens doorgeven?

Jaimy zal de persoonsgegevens van een dienstaanvrager overmaken aan een dienstverlener die de gevraagde opdracht kan uitvoeren en dit na betaling van een “lead fee” door deze laatste aan Jaimy.

Persoonsgegevens kunnen in verband met voormelde doeleinden worden meegedeeld aan andere ondernemingen van de Belfius Groep. De groep Belfius omvat hoofdzakelijk Belfius Bank, Belfius Insurance, Belfius Investment Partners, Crefius, Elantis, Belfius Lease, Belfius Auto Lease, Belfius Commercial Finance, Corona, VDL-Interass, Bureau Laveaux & Martin, Qualitass, The Studio... De samenstelling van de groep Belfius kan uiteraard evolueren.

Persoonsgegevens kunnen eveneens worden meegedeeld aan externe verwerkers, zoals onder meer openbare entiteiten, IT-dienstverleners (onder andere Amazon Web Services, Segment en Mode Analytics), marketing- en communicatiebureaus, alsook advocaten. Deze verwerkers kunnen de persoonsgegevens enkel verwerken voor de uitvoering van de hen toegekende taken.

Indien Jaimy in dat verband een beroep doet op een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte, zal minstens hetzelfde beschermingsniveau worden geboden zoals in België.

10. Welke rechten heeft de gebruiker?
 • Recht op inzage:
  een gebruiker heeft het recht om inzage te verkrijgen in zijn/haar persoonsgegevens die verwerkt worden door Jaimy en bijkomende informatie te verkrijgen betreffende deze verwerking.
 • Recht op het corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens:
  Indien bepaalde gegevens volgens de gebruiker incorrect, onvolledig of niet (langer)toepasbaar zijn kan hij/zij vragen deze recht te zetten, aan te vullen of te verwijderen
 • Recht op de beperking van de verwerking van persoonsgegevens:
  In bepaalde gevallen kan de gebruiker vragen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:
  In bepaalde gevallen heeft de gebruiker het recht om de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overgedragen op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.
 • Recht op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing:
  Een gebruiker kan op elk moment aangeven dat Jaimy zijn/haar persoonsgegevens niet langer mag verwerken voor direct marketingdoeleinden. De gebruiker ontvangt in dat geval geen commerciële voorstellen meer.
11. Hoe kan de gebruiker deze rechten uitoefenen?

Een gebruiker kan bovenstaande rechten uitoefenen door een aanvraag met een kopie van de recto zijde van de identiteitskaart te versturen naar privacy@jaimy.be

Indien u als gebruiker meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post via het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, per e-mail via commission@privacycommission.be of per telefoon via +32 (0) 460 20 84 30.

12. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld.

13. Wat bij eventuele wijzigingen aan dit charter?

Jaimy behoudt zich het recht voor om dit Privacy Charter op ieder ogenblik te wijzigen.

U kan steeds de meest recente versie raadplegen op de website www.jaimy.be